Veel gestelde vragen

Wat is het doel van het onderzoek?
Er zijn personen die een volledige bovenprothese dragen en die hiermee problemen ondervinden. Ten gevolge van het slinken van de kaken heeft de prothese geen houvast meer. De prothese ligt dan los in de mond. Ook hebben sommige mensen last van de gehemelte bedekking door de prothese, met kokhalsklachten tot gevolg. Een prothese op implantaten biedt de mogelijkheid om de prothese extra houvast te geven. Ook kan de gehemelte bedekking uit de prothese worden verwijderd, wanneer deze zijn houvast vindt op de implantaten.

Er is geen duidelijkheid over op welke manier de prothese het beste bevestigd kan worden op de implantaten in de bovenkaak. Vaak worden er een staafje of drukknoppen op de implantaten gebruikt. Dit zijn beide goede behandelingen.

Wat wordt er onderzocht?

In dit onderzoek, waarvoor wij uw deelname vragen, willen we onderzoeken welke behandeling de voorkeur geniet. Het bevestigen van een bovenprothese met een staafje op vier of op twee implantaten.

Constructie met twee implantaten

Constructie met vier implantaten

Binnenkant bovenprothese met klips en vrij gehemelte

Binnenkant bovenprothese met clips en vrij gehemelte

Wat zijn de voorwaarden om mee te mogen doen?

Voorwaarden om me te kunnen doen aan het onderzoek, zijn:

  • U heeft uw kunstgebit in onder- en bovenkaak minimaal een jaar.
  • U heeft problemen met uw houvast en/of steun van uw kunstgebit in de bovenkaak
  • U bent gezond genoeg om geopereerd te worden (meestal onder lokale verdoving)
  • U rookt niet of bent bereid te stoppen, minimaal 6 weken voor de behandeling.

Deze voorwaarden worden tijdens het eerste gesprek door de tandarts-onderzoeker met u besproken.

Wat is er meer of anders dan bij een reguliere behandeling?

Via een lotingprocedure wordt bepaald of u twee of vier implantaten in de bovenkaak krijgt ter ondersteuning van de nieuwe prothese op implantaten.

Verder krijgt u twee oproepen voor controle. De eerste oproep is direct na het plaatsen van de prothese en de tweede oproep een jaar na plaatsen van de prothese. In deze extra bezoeken zal worden vastgelegd hoe de situatie rondom de implantaten in uw bovenkaak is. Verder wordt u vóór en een jaar ná het plaatsen van de nieuwe prothese op implantaten gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen betreffende de tevredenheid met de gebitsprothese op dat moment en wordt er een kauwtest gedaan.

 Welke bijwerkingen kunt u verwachten?

De te verwachten bijwerkingen van twee implantaten zijn kleiner dan bij vier implantaten. Bij twee implantaten is er vaak de mogelijkheid om de behandeling poli-klinisch onder lokale verdoving uit te voeren, omdat de behandeling minder uitgebreid is. Hierdoor zijn er ook minder algemene bijwerkingen en complicaties te verwachten.

Bij het aanbrengen van bot en implantaten kunnen complicaties optreden, zoals ontsteking van het kaakbot of tandvlees. De kans hierop is echter bijzonder klein en de stoornissen zullen vrijwel altijd van tijdelijke aard zijn.

Ten gevolge van de operatie kunnen bijwerkingen optreden in de vorm van pijn en zwelling. Door het gebruik van een pijnstiller is de pijn vaak goed te onderdrukken.

Er bestaat een gering risico (kleiner dan 5%) dat een implantaat niet goed vastgroeit en moet worden verwijderd. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan is weer de situatie ontstaan, die bestond vóór het inbrengen van het implantaat. Er wordt met u overlegd of een nieuwe poging zal worden gedaan of dat er beter voor een andere oplossing gekozen kan worden.

 Wat zijn de kosten?

Wanneer de tandeloze kaak zover geslonken is, dat er zonder de hulp van implantaten geen prothese meer te maken is die voldoende houvast heeft, zal de zorgverzekeraar de behandeling met implantaten vergoeden. De behandeling van de tandeloze kaak valt namelijk onder de basisverzekering, waarbij wel de eigen bijdrage voor een normale prothese in rekening gebracht wordt. De eigen bijdrage aan de protheses is 8% van het totale bedrag, hetgeen neerkomt op ongeveer 300 euro per kaak. Een adviserend tandarts van de zorgverzekeraar zal beoordelen of de aanvraag goedgekeurd wordt.

 Wat gebeurt er als u niet (meer) wenst deel te nemen aan dit onderzoek?

U bent er geheel vrij in al of niet aan dit onderzoek mee te doen. Dit zal op uw verdere behandeling geen invloed hebben. Verder hebt u te allen tijde het recht om af te zien van verdere deelname aan het onderzoek, zonder opgave van redenen ook wanneer u schriftelijk heeft verklaard te willen deelnemen.

 Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De gegevens die in het kader van dit onderzoek over u verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden op aparte formulieren ingevuld, waarop alleen een nummer voorkomt, niet uw naam en persoonlijke gegevens. De gegevens worden dus anoniem verwerkt. In publicaties zal uw naam niet terug te vinden zijn. Deze gegevens worden niet toegevoegd aan uw medisch dossier, tenzij u dit zelf graag zou willen.

Als u besluit mee te doen worden vragen wij uw toestemming om voor het onderzoek belangrijke gegevens uit uw medisch dossier in het onderzoeksdossier over te nemen. Dit zijn gegevens betreffende uw algemene gezondheid ten tijde van de behandeling en veranderingen in uw algemene gezondheid gedurende het onderzoek.

 Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet?

Omdat deelname aan dit wetenschappelijk onderzoek voor u geen risico met zich meebrengt, heeft de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMCG aan de onderzoekers ontheffing verleend van de verplichting om een verzekering af te sluiten.

Wilt u verder nog iets weten?

Mocht u na het lezen van deze informatie, voor of tijdens het onderzoek nog nadere informatie willen ontvangen of komen er nog vragen bij u op dan kunt u altijd contact opnemen met de uitvoerder van het onderzoek (dhr. P. Onclin)

U kunt per e-mail contact opnemen: p.onclin@umcg.nl